ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารรำลึก ร.๙
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
พิธิีเปิดอาคาร วันที่ 4  สิงหาคม  2560