ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาแปดเสา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : ชุมชน
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ชุมชนร่วมกันสร้าง