ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายพีระ อินทรักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
ปฎิทินการศึกษา
ติดต่อโรงเรียน
สื่อเพื่อการเรียรรู้
E-Book
E-Leaning
VDO Learning
CAI
แบบสำรวจความคิดเห็น
อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนการสอน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/09/2012
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 247201
Page Views 295089
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
       โรงเรียนบ้านเขานาใน (ราษฎร์ศรัทธา) สังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2525 ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านที่ 8 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยความร่วมมือจากคณะราษฎรที่เห็นความสำคัญของการศึกษา ต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้ ได้รับบริจาคที่ดินจาก นายจวง คงพูล จำนวน 20 ไร่ 320 ตารางวา และจาก นายวิชิต ราชพิบูลย์ จำนวน 5 ไร่ 80 ตารางวา ซึ่งเป็น ราษฎรในหมู่บ้าน เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว มุงหลังคาสังกะสีกั้นด้วยฝาขัดแตะ โดยให้ตั้งชื่อว่า โรงเรียนบ้านเขานาใน (ราษฎร์ศรัทธา) พร้อมมอบให้กรทรวงศึกษาธิการดำเนินการทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2525 โดยพลโทหาญ ลีลานนท์ แม่ทัพกองทัพภาคที่ 4 โดยจัดให้มีการเรียนการสอย 2 ชั้น คือ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้องเรียนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 23 คน มีครู 1 คน คือ นายพรศักดิ์ คงฤทธิ์ ซึ่งมาช่วยราชการ
    
      ในวันที่ 21 มิถุนายน 2527 ทางราชการมีคำสั่งให้นายพรศักดิ์ คงฤทธิ์ ไปปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนวัดสองพี่น้อง และได้แต่งตั้งให้ นายสุชาติ ครรชิต มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ซึ่งเปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนทั้งหมด 109 คน
     
      ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2531 ได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นในเขตหมู่ที่ 8 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม หรือบ้านเขานาใน ทางราชการจึงมีคำสั่งให้ นายสุชาติ ครรชิต ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขานาใน ไปรักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านใหญ่ และแต่งตั้ง นายสุจิน น้อมเกตุ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านจำปาทองมารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขานาใน
    
      ในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านเขานาในได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6