ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

                 วิสัยทัศน์   ภายในปี2558โรงเรียนบ้านเขานาใน เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน  เปิดโอกาสทางการศึกษา มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

                 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเกิดทักษะชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน