ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1.จัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างทั่วถึง

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

4.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

5.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

6.ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน