ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

1.ผู้เรียนดี  เก่ง  และมีสุข   ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษา  ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑

3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ

4.บริหารจัดการการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

5.บริหารจัดการการศึกษาโดยน้อมนำศาสตร์พระราชา  ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

6.สถานศึกษาปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  และจุดเน้นของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
เป้าหมาย
1.ผู้เรียนทุกคนพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  มีทักษะด้านภาษา  ทักษะด้านเทคโนโลยี  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
  การเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑
2.ผู้เรียนมีทักษะการดำเนินชีวิตในสังคมและประชาคมโลกได้อย่างเหมาะสม
3.บริหารจัดการการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  น้อมนำศาสตร์พระราชา  ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนสอนสู่ครูมืออาชีพ