ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายพีระ อินทรักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
ปฎิทินการศึกษา
ติดต่อโรงเรียน
สื่อเพื่อการเรียรรู้
E-Book
E-Leaning
VDO Learning
CAI
แบบสำรวจความคิดเห็น
อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนการสอน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/09/2012
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 247214
Page Views 295102
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1.จัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างทั่วถึง

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

4.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

5.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

6.ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน