ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ประธานนักเรียน
นางสาวจันทรศมล  จินตนชูติกร
ม.๖
คณะกรรมการนักเรียน
นางสาววาสนา  ด้วงมาก
ม.๖
คณะกรรมการนักเรียน
นางสาวกรกมล  คงแสง
ม.๖
คณะกรรมการนักเรียน
นายสุริยกมล  ศรีสุข
ม.๖