ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ประธานนักเรียน
นางสาวอัญมณี ชูบุญช่วย
ม.๖
รองประธานนักเรียน
นางสางกรรณิการ์  บุญวงศ์
ม.6
รองประธานนักเรียน
นายสถิระ  บุญขำ
ม.6
คณะกรรมการนักเรียน1
นางสาวสุกัญญา  รอดแก้ว
ม.6
คณะกรรมการนักเรียน2
นางสาวสุธาทิพย์  ทองศรี
ม.6
คณะกรรมการนักเรียน3
นายยุทธศักดิ์  หมวกทอง
ม.6
คณะกรรมการนักเรียน4
คณะกรรมการนักเรียน5
นางสาวเจนจิรา  หิ้นยกฮิ้น
ม.6