ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
นักเรียนทั้งหมด
ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1/1 17 11 28
อนุบาล 1/2 16 16 29
อนุบาล 2/1 14 14 28
อนุบาล 2/2 12 17 29
รวมอนุบาล 59 55 114
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 12 16 28
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 15 11 26
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 12 13 25
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 16 12 28
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 15 12 27
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 13 13 24
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 15 15 30
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 17 10 27
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 11 15 26
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 9 12 21
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 8 24
รวมประถม 151 139 290
มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 13 31
มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 12 29
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 14 29
มัธยมศึกษาปีที่ 4 8 16 24
มัธยมศึกษาปีที่ 5 12 6 18
มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 6 16รวมมัธยม 77 67 147
รวมทั้งหมด           300               275                 576
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23 KB