กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.4 KB
Adobe Acrobat Document กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคพัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.34 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการ ว.21 (5 กรกฎาคม 2560)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.33 MB
Adobe Acrobat Document นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 300.13 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.6 MB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.17 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.06 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.77 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 414.98 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 353.47 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.79 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.97 KB
Adobe Acrobat Document ระเบีบยบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 334.82 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.67 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การลงโทษนักเรียนแะลนักศึกษา พ.ศ.2548   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.6 KB
Adobe Acrobat Document ราชกิจจาว่าด้วยการลงโทษนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.6 KB