ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านเขานาใน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณรายจ่าย
ด้วย โรงเรียนบ้านเขานาใน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้าง
จากเงินนอกงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑ อัตรา
 อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/
ว 4562 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2566,18:12   อ่าน 186 ครั้ง