ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุพัฒชัย ฤทธิเดช
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 ปฐมวัย โรงเรียนบ้านปลายศอก
2547 ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านควนสระ
2553 มัธยมศึกษา โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
2558 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/10/2559 - 19/06/2561 โรงเรียนบ้านปลายศอก ครูอัตตราจ้าง
20/06/2561 - 31/10/2561 โรงเรียนไสขรบ บุคลากรคณิตศาสตร์
01/11/2561 - 22/11/2561 โรงเรียนบ้านบางหอย บุคลากรคณิตศาสตร์
23/11/2561 - 29/04/2562 โรงเรียนบ้านปลายศอก พนังราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
1/5/2562-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านเขานาใน ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 กิจกรรมจัดค่ายพักแรม รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชั้น ม.1-ม.3