ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกชพร ศรประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 065-4091656
อีเมล์ : karnkame@hotmail.com
ที่อยู่ :
103/788 ม.3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาตรี/ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี/คอมพิวเตอร์ศึกษา
2547 ปริญญาตรี/ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี/คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล