ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ภูเขา หมายถึง ความมุ่งมั่น มั่นคง ความพยายามทำในสิ่งดี 
หรือความมุ่งมั่น ความตั้งใจจริง หนักแน่น ความพยายามสูงสุด
ครูกับนักเรียน หมายถึง ความสัมพันธ์ ความผูกพันระหว่างครูกับลูกศิษย์