ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวหนึ่งฤทัย ลำใย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอมรรัตน์ จันศิริ
ครูผู้ช่วย