ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวโสภิตา ไทยกำเหนิด
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอมรรัตน์ จันศิริ
ครู คศ.1

นางสาวจิราพร ศรีขยัน
ครูผู้ช่วย