ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจิราพร ศรีขยัน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอมรรัตน์ จันศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1