กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวจิราพร ศรีขยัน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอมรรัตน์ จันศิริ
ครู คศ.1

นางสาวกานต์ธีรา โมเล้น
ครูผู้ช่วย