ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงพร มณีโชติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธรรมรัตน์ จริตงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายประวิทย์ หยูตุ้ง
ครูอัตราจ้าง