ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงพร มณีโชติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประวิทย์ หยูตุ้ง
ครูอัตราจ้าง

นายพีระศักดิ์ ดำปาน
พนักงานราชการ