ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเอกลักษณ์ ศรีเปาระยะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวดวงพร มณีโชติ
ครู คศ.1

นายประวิทย์ หยูตุ้ง
ครูอัตราจ้าง

นายพีระศักดิ์ ดำปาน
พนักงานราชการ