ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดารารัตน์ มีทรัพย์ปรุง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววิมล แก้วประภาส
ครู คศ.1

นางอุษา ทองอยู่
ครูอัตราจ้าง