ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางดารารัตน์ มีทรัพย์ปรุง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวคัทธียา ฆังคะรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2