ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนุชจิรา แดงวันสี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววิมล แก้วประภาส
ครู คศ.1

นางสร้อยสุดา กลิ่นหอม
ครู คศ.1

นางดารารัตน์ มีทรัพย์ปรุง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุษา รอดพิบัติ
ครูอัตราจ้าง