ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดารารัตน์ มีทรัพย์ปรุง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววิมล แก้วประภาส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2