ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววันวิสาข์ วัฒนสิทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกัลยา ฉายประชีพ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรอชีดาร์ สอเหลบ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวปัทมาวรรณ ศรีวิชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอรอนงค์ แซ่เค้า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1