ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววันวิสาข์ วัฒนสิทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกัลยา ฉายประชีพ
ครู คศ.2

นางสาวรอชีดาร์ สอเหลบ
ครูผู้ช่วย