ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุไรยา สาม่าน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกัลยา ฉายประชีพ
ครู คศ.2

นางรัชนี อนุจันทร์
ครู คศ.2

นายอานนท์ จันทนุพงศ์
ครู คศ.1

นางสาววันวิสาข์ วัฒนสิทธิ์
ครูผู้ช่วย