ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรสนับสนุนการศึกษา

นายเศียร บุญวงศ์
ช่างปูน3

นางสาวศิริธร ประพันธ์บัณฑิต
ครูอัตราจ้างฝ่ายทะเบียน

นางสาวศุภรา ศรีรักษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางเนาวรัตน์ เพชรคง
แม่บ้าน

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีเกื้อ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์