ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเพียงเดือน ดีทองแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกัลยานี อยู่สกุล
ครู คศ.1

นางสาวธิดารัตน์ เลิศทองคำ
ครู คศ.1

นางสาวตรีชดาพร ปานจินดา
ครู คศ.1