ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกัลยานี อยู่สกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเพียงเดือน ดีทองแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวธิดารัตน์ เลิศทองคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวตรีชดาพร ปานจินดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นายอานนท์ จันทนุพงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1