ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวตรีชดาพร ปานจินดา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเพียงเดือน ดีทองแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายอานนท์ จันทนุพงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายสุพัฒชัย ฤทธิเดช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจีราวรรณ ติ้วเส้ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1