ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรัชนี อนุจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสิทธิโชค อนุจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายจตุรงค์ บุญชูศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพวงจิตตรี สิงห์มณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2