กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางรัชนี อนุจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสิทธิโชค อนุจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวกุณฑลี สุเวช
ครู คศ.1