ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรัชนี อนุจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสิทธิโชค อนุจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางกชพร ศรประดิษฐ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1