ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนิวัฒน์ หมวกทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสิทธิโชค อนุจันทร์
ครู คศ.2

นางกชพร ศรประดิษฐ์
ครูผู้ช่วย