ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางรัชนี อนุจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายสิทธิโชค อนุจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1