ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอานนท์ จันทนุพงศ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายสิทธิโชค อนุจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวตรีชดาพร ปานจินดา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1