ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวสุธารัตน์ ทรงสง่า
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอานนท์ จันทนุพงศ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายสิทธิโชค อนุจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวตรีชดาพร ปานจินดา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายนิวัฒน์ หมวกทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2