คณะผู้บริหาร

นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ศักดิภัทร์ กัณฑสุวรรณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรัชนี อนุจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเลอสันต์ นิลพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวนัทธมน เพชรขาว
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอรอนงค์ แซ่เค้า
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ