ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ศักดิภัทร์ กัณฑสุวรรณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรัชนี อนุจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายสิทธิโชค อนุจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายอานนท์ จันทนุพงศ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1