ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเลอสันต์ นิลพัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเสาวภา ยินเสียง
ครู คศ.1

นางศิลป์สุภา ทวี
ครูผู้ช่วย