ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเลอสันต์ นิลพัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางศิลป์สุภา ทวี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2