ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางวรรณวิสาข์ ทองคำแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวศิริพร สุขชนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวจิรวรรณ ทองจิตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2