ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางวรรณวิสาข์ ทองคำแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางกาญจนา สมบัติแก้ว
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ร้อยตรีจันจิรา สินธุพาชี
ครูอัตราจ้าง