ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางวรรณวิสาข์ ทองคำแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวศิริพร สุขชนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวจิรวรรณ ทองจิตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

ว่าที่ร้อยตรีจันจิรา สินธุพาชี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางกาญจนา สมบัติแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2