ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกฤตยณันฏ์ ขุ้ยศร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิรนันท์ เพชรแก้ว
ครูผู้ช่วย