ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกฤตยณันฏ์ ขุ้ยศร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภรณ์ทิพย์ ไทยบุรี
ครู คศ.1