ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิรนันท์ เพชรแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนัทธมน เพชรขาว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1